Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Redni pregled

Splošno o rednem pregledu

Redni pregled naprav je pregled, s katerim dimnikar ugotovi stanje in primernost obstoječih naprav za nadaljnjo neoporečno obratovanje in s katerim ugotovi morebitne spremembe in pomanjkljivosti v pogojih obratovanja. S pregledom dimnikar preveri tudi podatke, ki so vpisani v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

 

Z rednim pregledom se preprečuje, da bi obstoječe kurilne in dimovodne naprave ogrožale varnost, prekomerno obremenjevale okolje, prav tako pa se z rednimi pregledi uporabnika dimnikarskih storitev sproti opozarja na tveganja ter se ga osvešča.

 

Po izvedbi rednega pregleda je dimnikar dolžan izdati zapisnik. V kolikor ni ugotovljenih zapisnik dimnikar izda pozitivni zapisnik, v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pa negativni zapisnik o rednem pregledu, na katerega zapiše tudi rok za odpravo pomanjkljivosti.

 

Pomembno pri tem je, da dimnikar izda pozitivni zapisnik v primeru, da ni ugotovil nobene od pomanjkljivosti, ki bi se uvrščala v katero od skupin pomanjkljivosti iz priloge 1 Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah. Ob izvedbi rednega pregleda mora dimnikar upoštevati tudi pravila stroke, predpisan obseg rednega pregleda ter obvezno vsebino zapisnikov iz Uredbe.

 

Če dimnikar pri izvajanju rednega pregleda ugotovi, da obstoječe naprave po pravilih stroke niso neoporečne za obratovanje in da je za to potreben obsežnejši pregled, kot ga obsega redni pregled, dimnikar uporabniku dimnikarskih storitev predlaga izvedbo izrednega pregleda. Če uporabnik dimnikarskih storitev zavrne izvedbo izrednega pregleda, dimnikar o tem seznani pristojno inšpekcijsko službo.

 

 

Kako postopa uporabnik, če je zapisnik o rednem pregledu negativen?

Dimnikar v imenu dimnikarske družbe izda negativni zapisnik v primeru, da ne more neodvisno in utemeljeno potrditi, da so naprave še varne za nadaljnje obratovanje. Namen takšnega zapisnika je uporabnika dimnikarskih storitev opozoriti na pomanjkljivosti, ki pomenijo tveganje za požarno varnost, varstvo zdravja, varstvo okolja, učinkovito rabo energije in pravice potrošnika. Dimnikar mora na zapisnik zapisati tudi rok za odpravo pomanjkljivosti.

 

V takem primeru se uporabnik posvetuje s serviserjem kurilnih in/ali dimovodnih naprav in po potrebi z izvajalskim podjetjem. Pri tem upošteva tudi napotke dimnikarja dimnikarske družbe. Po odpravi pomanjkljivosti uporabnik v roku iz zapisnika o tem obvesti dimnikarsko družbo, ki je negativni zapisnik izdala, da odpravo tudi preveri. Če uporabnik pomanjkljivosti ne odpravi ali ne omogoči kontrolnega pregleda, je dimnikarska družba o tem dolžna seznaniti pristojno inšpekcijsko službo.

 

Za varno obratovanje kurilnih naprav se predlaga, da se pomanjkljivosti odpravljajo sproti, s čimer se ne zagotovi le neoporečno obratovanje, temveč se prepreči večje napake in morebitne nezgode, prav tako pa se napravam daljša življenjsko dobo. Zato predlagamo, da se po prejemu negativnega zapisnika uporabnik čim prej posvetuje z izvajalskim podjetjem, da pomanjkljivosti v roku odpravi.

 

Pri tem je treba upoštevati, da skladno z Uredbo kontrolni pregled po odpravi pomanjkljivosti vselej opravi dimnikarska družba, ki je izdala tudi negativni zapisnik. Zapisnik druge dimnikarske družbe ni merodajen, četudi bi uporabnik med vmesnim časom zamenjal dimnikarsko družbo. Pomembno je tudi to, da je med seboj mogoče upoštevati le istovrstne zapisnike, kar pomeni, da z zapisnikom o rednem pregledu ni mogoče "nadomestiti" negativnega zapisnika o izrednem pregledu.