Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Meritve emisij

Splošno o meritvah emisij

Meritve emisij dimnih plinov se na malih kurilnih napravah izvajajo zaradi preprečevanja obratovanja novih ali rekonstruiranih ali obstoječih malih kurilnih naprav, ki bi presegale mejne vrednosti emisij snovi v zrak in toplotnih izgub z dimnimi plini. Prav tako pa se meritve izvajajo z namenom preprečevanja neustreznih nastavitev parametrov zgorevanja, slabega vzdrževanja ali delovanja poškodovanih naprav.

 

Gre za t.i. nadzorne meritve, ki jih na malih kurilnih napravah izvajajo samo dimnikarske družbe. Dimnikar z merilnim instrumentom vzorči in meri emisije snovi v dimnih plinih ter vrednoti izmerjene vrednosti glede na predpisane vrednosti. O izvedenih meritvah dimnikar izda tudi zapisnik o meritvah ter podatke o meritvah posreduje v državno evidenco dimnikarskih storitev EviDim.

 

Predpis določa naslednje vrste meritev emisij: prve, občasne, izredne in ponovne.

 

Dimnikar meritve izvaja neodvisno od servisiranja in popravil, zaradi česar so meritve neodvisne. Zato je pomembno, da dimnikarska družba ni v konfliktu interesa (kar je predpisano) in da postopek meritev izvede skladno s pravili stroke. Serviser na drugi strani meritev ne izvaja, temveč opravlja servis, menjavo potrošnih delov ter nastavitev zgorevanja kurilne naprave, pri katerem pa svoje delo tudi neobvezno lahko preverja.

 

Cilji izvajanja meritev emisij snovi v dimnih plinih:

 • učinkovita raba energije (izgube oziroma izkoristek),
 • varstvo okolja in onesnaževanje zraka (NOx, CO, dimno število, črnina dimnih plinov, prašni delci, oljni derivat, vsebnost vode v lesnem gorivu),
 • varstvo zdravja (zastrupitve z ogljikovim monoksidom, ostala onesnaževala).

 

Po vsakih opravljenih meritvah je dimnikar dolžan izdati zapisnik o meritvah. V kolikor z meritvami ni bilo ugotovljenih preseganj predpisanih vrednosti, dimnikar izda pozitivni zapisnik o meritvah. V kolikor pa je bilo z meritvami ugotovljeno preseganje predpisanih vrednosti, pa dimnikar izda negativni zapisnik o meritvah ter določi rok za odpravo pomanjkljivosti.

 

Ker gre za nadzorne meritve emisije dimnih plinov, imajo dimnikarske družbe s predpisom določeno periodično umerjanje merilnih instrumentov, prav tako pa imajo predpisan tudi postopek izvedbe meritev.

 

Mejne vrednosti snovi so predpisane v Uredbi o emisiji snovi iz malih kurilnih naprav.

 

 

Prve meritve emisij snovi

S prvimi meritvami emisij snovi v dimnih plinih dimnikar preverja in preprečuje, da bi nova ali rekonstruirana kurilna naprava presegala predpisane vrednosti.

 

Prve meritve omogoči oziroma naroči uporabnik dimnikarskih storitev v roku treh mesecev od začetka obratovanja kurilne naprave in sicer:

 • ob prvi uporabi nove male kurilne naprav,
 • po zagonu male kurilne naprave po vgradnji,
 • po rekonstrukciji ali
 • po prvem zagonu naprave za čiščenje dimnih plinov iz male kurilne naprave na trdna goriva.

 

Kurilna naprava, ki nima pozitivnega zapisnika o prvem pregledu in/ali pozitivnega zapisnika o prvih meritvah emisij snovi, ne sme obratovati.

 

 

Občasne meritve emisij snovi

Dimnikar z občasnimi meritvami emisij snovi v dimnih plinih preverja ali obstoječe male kurilne naprave presegajo mejne vrednosti emisij snovi.

 

Pogostost opravljanja meritev emisije snovi v dimnih plinih je predpisana glede na vrsto kurilne naprave, nazivno toplotno moč in glede na vrsto goriva.

 

Tekoče gorivo:

 • od 4 kW do 10 MW: 1x na leto

 

Plinasto gorivo:

 • od 4 kW do 10 MW, kurilna naprava odvisna od zraka v prostoru (B ali C izvedba): 1x na leto
 • od 4 kW do 50 kW, kurilna naprava neodvisna od zraka v prostoru (izvedba Cx), ki je izdelana in vgrajena v "X" izvedbi in ki ima vse zapisnike o meritvah in pregledih pozitivne: vsaki dve leti do šestega leta starosti, po šestem letu starosti pa 1x na leto

 

Trdno gorivo:

 • od 4 kW do 50 kW, centralna kurilna naprava z ročnim ali avtomatskim dodajanjem goriva, redno obratovanje: 1x na dve leti
 • od 51 kW do 1000 kW, centralna kurilna naprava z ročnim ali avtomatskim dodajanjem, redno obratovanje: 1x na tri leta
 • od 51 kW do 1000 kW, centralna kurilna naprava z ročnim ali avtomatskim dodajanjem, občasno obratovanje: 1x na tri leta
 • enosobna kurilna naprava: meritve niso predpisane

 

 

Kako postopa uporabnik, če je zapisnik o meritvah negativen?

Dimnikar v imenu dimnikarske družbe izda negativni zapisnik o meritvah v primeru, da ne more neodvisno in utemeljeno potrditi, da so naprave z vidika emisij še okoljsko ustrezne, učinkovite in varne za nadaljnje obratovanje. Namen takšnega zapisnika je uporabnika dimnikarskih storitev opozoriti na pomanjkljivosti, ki pomenijo tveganje za varnostin okolje. Dimnikar mora na zapisnik zapisati tudi rok za odpravo pomanjkljivosti.

 

V primeru, da je dimnikar z meritvijo ugotovil preseganje predpisanih vrednosti, je treba nepravilno obratovanje naprav sanirati. V ta namen se uporabnik posvetuje s serviserjem kurilne naprave, ki nastavi zgorevanje goriva oziroma opravi servis kurilne naprave. V roku, ki ga dimnikar zapiše na negativni zapisnik, uporabnik nato o odpravi pomanjkljivosti obvesti isto izbrano dimnikarsko družbo, ki je izdala negativni zapisnik.

 

Pri tem je treba upoštevati, da skladno z Uredbo ponovne meritve vselej izvede dimnikarska družba, ki je izdala tudi negativni zapisnik. Zapisnik druge dimnikarske družbe ni relevanten, četudi bi uporabnik med vmesnim časom zamenjal dimnikarsko družbo.

 

V kolikor so ponovne meritve pozitivne, dimnikar izda pozitivni zapisnik, kurilna naprava pa lahko nadalje obratuje do naslednjih meritev. V kolikor so tudi ponovne meritve negativne ali uporabnik pomanjkljivosti ne odpravi ali uporabnik ne omogoči isti izbrani dimnikarski družbi izvedbe ponovnih meritev, je dimnikar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijsko službo.

 

Za varno obratovanje kurilnih naprav se predlaga, da se pomanjkljivosti odpravljajo sproti, s čimer se ne zagotovi le neoporečno obratovanje, preveliko porabo goriva in preveliko obremenjevanje okolja, temveč se prepreči večje napake in morebitne nezgode. Zato predlagamo, da se po prejemu negativnega zapisnika čim prej posvetujete z izvajalskim podjetjem, da pomanjkljivosti v roku odpravi.