Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Dimnikarske storitve

Cilje zakona in poslanstva dejavnosti dimnikarji preko dimnikarskih družb dosegajo z izvajanjem predpisanih storitev. Za uporabnike dimnikarskih storitev, ki redno izvajajo storitve in upoštevajo navodila dimnikarjev, se šteje, da so izvedli vse potrebno, da zagotovijo pogoje za neoporečno obratovanje naprav.

 

Dimnikarske storitve imajo izrazito preventivno vlogo, zato svoj učinek dosežejo le, če se izvajajo redno. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da so storitve sestavljene iz treh neločljivih sklopov: pregledovanje, čiščenje in meritve. Za doseganje učinkov preventive je tako treba storitve tudi po vsebini redno izvajati v celoti.

 

Zakon o dimnikarskih storitvah določa obseg in pogostost izvajanja storitve, ki jih uporabniki dimnikarskih storitev zagotovijo pri svoji izbrani dimnikarski družbi. Dimnikarsko družbo uporabnik izbere za obdobje od 1. julija tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.

 

O opravljenih rednih storitvah uporabnik hrani zapisnike vsaj eno leto, predlaga pa se, da jih uporabniki hranijo vsaj 2-3 leta. Zapisnike o prvih in izrednih pregledih ter prvih meritvah pa naj uporabniki hranijo celoten življenjski cikel kurilne naprave (do zamenjave ali rekonstrukcije). Zapisniki so potrebni za morebitne inšpekcijske preglede, zaščito, varnost, druge uradne postopke, prav tako pa tudi v primeru uveljavljanja  škodnih zavarovanj.

 

Za redno opravljanje dimnikarskih storitev je odgovoren uporabnik dimnikarskih storitev. Kljub temu nekatere dimnikarske družbe neobvezno svoje uporabnike o predlaganih terminih obveščajo, kar pa ne spremeni dolžnosti uporabnika, ki jo nalaga zakon.

 

Skladno s predpisi uporabniki dimnikarskih storitev za zagotavljanje neoprečenega obratovanja naprav preko dimnikarskih družb in dimnikarjev z licenco v predpisanih rokih zagotavljajo naslednje predpisane dimnikarske storitve:

  • pregledovanje malih kurilnih naprav, kar pomeni prvi pregled in redne ter izredne preglede malih kurilnih naprav. Izredni pregled se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja,
  • čiščenje malih kurilnih naprav. Izvaja se kot mehansko ali kemično čiščenje. Čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno. Čiščenje se lahko izvaja tudi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja. Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev,
  • meritve zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi z dimnimi plini. Meritve so lahko prve, občasne ali izredne po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev zaradi suma nevarnosti za zastrupitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja,
  • odstranjevanje katranskih oblog prednostno mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi postopki in se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev, na predlog dimnikarja ali na zahtevo pristojnega inšpektorja s seznanitvijo uporabnika dimnikarskih storitev,
  • informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav,
  • izdaja zapisnikov o vseh izvedenih dimnikarskih storitvah,
  • preverja izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.