Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Male kurilne naprave

Zakon o dimnikarskih storitvah za malo kurilno napravo določa:

Mala kurilna naprava je generator toplote, v katerem se toplota pridobiva z zgorevanjem goriva. Mala kurilna naprava je naprava na trdno, tekoče, plinasto gorivo ali kombinacijo teh goriv, lahko je v različnih izvedbah, kot je na primer standardna, nizkotemperaturna, kondenzacijska, z medijem ali brez medija za prenos toplote, za lokalno ali centralno ogrevanje, z enim ali več kurišči, talne ali stenske izvedbe, krušna peč, za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnološke namene ali kombinacija teh izvedb, če njena vhodna toplotna moč ne presega vrednosti, določenih s predpisom o mejnih vrednostih emisij snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Mala kurilna naprava skupaj s pripadajočimi napravami, ki so potrebne za obratovanje male kurilne naprave, kot so na primer gorilniki, dimovodne naprave in prezračevalne naprave, tvori neločljivo celoto (v nadaljnjem besedilu: mala kurilna naprava).

 

Za nadaljnjo določitev, kaj sodi med male kurilne naprave, moramo upoštevati še nazivne toplotne moči glede na vrsto goriva, ki jo določa Uredba o emisiji snovi iz malih kurilnih naprav.

 

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah nadalje podrobneje določa, da med male kurilne naprave ne spadajo naprave:

 

  • v katerih se odpadki sosežigajo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov,
  • ki so kotli za kuhanje žganja, ki jih uporabljajo mali proizvajalci žganja, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja trošarine,
  • namenjene dogorevanju zaradi čiščenja odpadnih plinov s sežiganjem, če mala kurilna naprava ne obratuje samostojno,
  • ki so reaktorji za kemijske procese ali
  • ki v skladu s stanjem tehnike obratujejo brez dimovodnih naprav, kot je na primer infrardeči grelnik na plinasto gorivo.