Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Prvi pregled - registracija ali vpis naprav v evidenco

Splošno o prvem pregledu

Prvi pregled se izvede ob vgradnji nove ali rekonstrukcije obstoječe kurilne naprave. Pri tem je treba upoštevati, da je sklop kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave neločljiva celota - ki se vselej obravnava v celoti.

 

Prav tako se prvi pregled izvede na novozgrajeni ali rekonstruirani dimovodni napravi, na katero kurilna naprava še ni priključena. Še posebej se to nanaša na nove stavbe, v katere se običajno vgradi dodatno dimovodno napravo, namenjeno za morebitno poznejšo priključitev enosobne peči na trdno gorivo.

 

S prvim pregledom dimnikar preveri, da:

 • pri normalni uporabi kurilnih naprav ni nevarnosti za požar,
 • pri normalni uporabi kurilnih naprav ni nevarnosti za zastrupitev z ogljikovim oksidom, nastalim pri zgorevanju goriv,
 • pri normalni uporabi kurilnih naprav druge emisije snovi z dimnimi plini v zrak ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti,
 • so z vidika izpolnjevanja osnovnih zahtev in neoporečnega obratovanja naprave pravilno vgrajene ter zagotavljajo neoporečno obratovanje.

 

 • Na dimovodni napravi, na kateri kurilna naprava ni priključena, dimnikarska družba preveri izpolnjevanje zahtev glede na načrtovano uporabo ali namembnost dimovodne naprave, ki izhaja iz tehničnih lastnosti, in glede na izvedeno vgradnjo.

 

Prvi pregled se opravi ne glede na to ali je za stavbo potrebno uporabno dovoljenje ali ne.

 

Uporabnik dimnikarskih v ta namen po končani izvedbi del obvesti svojo izbrano dimnikarsko družbo in ji omogoči izvedbo prvega pregleda. S prvim pregledom dimnikar preveri, ali so naprave pravilno vgrajene oziroma rekonstruirane ter varne in učinkovite oziroma neoporečne za obratovanje.

 

Na podlagi prvega pregleda se kurilne naprave tudi vpišejo v državno evidenco EviDim - kot pri registraciji vozil.

 

Novo vgrajena ali rekonstruirana kurilna naprava, ki nima pozitivnega zapisnika o prvem pregledu in/ali nima pozitivnega zapisnika o prvih meritvah, kadar so te predpisane, ne sme obratovati.


Rekonstrukcija male kurilne ali dimovodne naprave je poseg v celotno napravo ali del obstoječe naprave, prostor namestitve male kurilne naprave ali stavbo, s katerim se vpliva na tehnične lastnosti naprave, pogoje za obratovanje, opravljanje dimnikarskih storitev, skladnost s certifikatom ali na osnovne ali bistvene zahteve naprav.

 

Dimnikar s prvim pregledom kot neodvisni deležnik ugotovi izpolnjevanje zahtev za neoporečno obratovanje kurilne naprave. Zahteve pa se nanašajo na požarno varnost, varstvo okolja, varstvo zdravja in učinkovito rabo energije.

 

Ob prvem pregledu mora dimnikar poleg navedenega tudi na podlagi vpogleda v dokumentacijo o kurilni napravi preveriti, ali kurilna naprava kot samostojna enota presega predpisane emisije. S tem se preprečuje, da bi bila vgrajena ali dana v uporabo takšna kurilna naprava, ki že kot proizvod ne izpolnjuje zahtev ali pa sploh ni preskušena.

 

Dimnikarska družba zaradi sledljivosti, preverjanja pravilnosti izvedbe storitve, zaščite uporabnika dimnikarskih storitev in dokazovanja odgovornosti v primeru napak pri obratovanju kurilnih in dimovodnih naprav, zapisnik o prvem pregledu in kopijo relevantne dokumentacije v ta namen hrani 10 let.

 

Po kakšnem postopku dimnikar izvede prvi pregled?

Pravilnik o merilih in metodologiji ugotavljanja izpolnjevanja osnovnih zahtev za prvi in izredni pregled določa naslednjo metodologijo, po kateri dimnikar izvede prvi pregled:

 • pregled stanja male kurilne naprave in pripadajočih naprav na stavbi (na primer izmere, popis tehničnih podatkov o napravah, pregled s kamero, analiza načina vgradnje s tehničnimi postopki, popis podatkov o uporabniku),
 • pregled tehničnih lastnosti prostora, v katerem je naprava vgrajena
 • pridobitev relevantne dokumentacije o vgrajeni mali kurilni napravi, njenih sestavnih delih ter ostalih pripadajočih napravah, iz katere izhajajo tehnične lastnosti oziroma tehnični podatki o napravah in sestavnih delih, kot so: izjava o lastnostih, izjava o skladnosti, certifikat, projektna dokumentacija (kot so projekt za izvedbo ali projekt izvedenih del), načrt stavbe, izjave izvajalcev del o pravilni vgradnji, navodila za vgradnjo ali druga relevantna dokazila o napravah
 • ugotavljanje skladnosti med stanjem vgrajenih naprav na stavbi, dokumentacijo iz prejšnje alineje in pravili stroke
 • uvrščanje ugotovljenih pomanjkljivosti v seznam skupin pomanjkljivosti iz priloge predpisa, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah in določitev pristojnosti inšpekcij za posamezno pomanjkljivost ter
 • izdajanje ali pošiljanje zapisnika o prvem pregledu.

 

Za prvi pregled je potrebna tudi relevantna dokumentacija, ki jo uporabnik pridobi od prodajalca naprav oziroma od izvajalca del, ki je vgradi kurilno, dimovodno in prezračevalno napravo. Uporabnik dokumentacijo hrani najmanj do izvedbe prvega pregleda, saj je za sprejetje posameznih zaključkov dokumentacija nujno potrebna. To so npr. dokazila o ustreznih materialih, o emisijskih vrednostih kurilne naprave, izjave o pravilni vgradnji, izračuni itd. Te informacije pa so pogosto vhodni podatki, polega samega pregleda vgrajenih naprav.

 

 

Pozitivni zapisnik o prvem pregledu

Pozitivni zapisnik o prvem pregledu pomeni, da kurilna naprava izpolnjuje osnovne zahteve za neoporečno obratovanje. Dimnikar pozitivni zapisnik tako izda samo v primeru, če kot neodvisni stranski udeleženec lahko potrdi, da so zahteve izpolnjene. Posledično to pomeni, da nobena od pomanjkljivosti, ki bi se uvrščala v skupine pomanjkljivosti iz predpisa, ob upoštevanju pravil stroke, ni prisotna.

 

Nikakor pa ni naloga dimnikarja, kot se lahko napačno razume, dokazati pomanjkljivost. Naloga dimnikarja je, da potrdi izpolnjevanje osnovnih zahtev za neoporečno obratovanje, pri tem pa sledi tudi predpisanemu obsegu prvega pregleda ter obvezni vsebini zapisnika iz Uredbe. Zato je izjemno pomembno, da prvi pregled opravi strokovno usposobljen dimnikar, kar si uporabnik dimnikarskih storitev lahko zagotovi s premišljeno izbiro dimnikarske družbe.

 

Pozitivni zapisnik je poleg zapisnika o prvih meritvah, kadar so te predpisane, ključen dokument za začetek obratovanja male kurilne naprave. Dimnikar, ki pregled izvaja, pa z izdajo zapisnika prevzema tudi del odgovornosti za varnost uporabnika kurilne naprave. Z zapisnikom o prvem pregledu dimnikar namreč uporabnika neodvisno seznani z dejanskim stanjem sklopa kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, ki bo  zelo verjetno obratovala naslednjih vsaj 10 let.

 

 

Kako postopa uporabnik, če je zapisnik o prvem pregledu negativen?

Dimnikar v imenu dimnikarske družbe izda negativni zapisnik v primeru, da ne more neodvisno in utemeljeno potrditi izpolnjevanja osnovnih zahtev za neoporečno obratovanje naprav. Namen takšnega zapisnika je uporabnika dimnikarskih storitev opozoriti na pomanjkljivosti, ki pomenijo tveganje za požarno varnost, varstvo zdravja, varstvo okolja, učinkovito rabo energije in pravice potrošnika. Dimnikar mora na zapisnik zapisati tudi rok za odpravo pomanjkljivosti.

 

V takem primeru se uporabnik posvetuje z izvajalskim podjetjem, ki je izvedlo vgradnjo ali rekonstrukcijo naprav ali pa si izvajalca pridobi. Pri tem izvajalec del upošteva tudi napotke dimnikarja dimnikarske družbe. Po odpravi pomanjkljivosti uporabnik v roku iz zapisnika o tem obvesti dimnikarsko družbo, ki je negativni zapisnik izdala, da odpravo tudi preveri. Če uporabnik pomanjkljivosti ne odpravi ali ne omogoči kontrolnega pregleda, je dimnikarska družba o tem dolžna seznaniti pristojno inšpekcijsko službo. Zato predlagamo, da se po prejemu negativnega zapisnika čim prej posvetujete z izvajalskim podjetjem, da pomanjkljivosti v roku odpravi.

 

Pri tem je treba upoštevati, da skladno z Uredbo kontrolni pregled po odpravi pomanjkljivosti vselej opravi dimnikarska družba, ki je izdala tudi negativni zapisnik. Zapisnik druge dimnikarske družbe ni merodajen, četudi bi uporabnik med vmesnim časom zamenjal dimnikarsko družbo. Pomembno je tudi to, da je med seboj mogoče upoštevati le istovrstne zapisnike, kar pomeni, da z zapisnikom o rednem pregledu ni mogoče "nadomestiti" zapisnika o prvem pregledu.

 

Vgradnjo naprav v lastni režiji (samovgradnja) zaradi zahtevnosti, tveganj in vidika odgovornosti stroka močno odsvetuje.