Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Dimnikar

Dimnikar po Zakonu o dimnikarskih storitvah

Skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah je dimnikar oziroma dimnikarica (v nadaljnjem besedilu: dimnikar) fizična oseba, ki je imetnik licence in izvaja dimnikarske storitve za dimnikarsko družbo ter je vpisana v evidenco dimnikarskih družb in dimnikarjev.

 

Za imetnika dimnikarske licence je najbolj značilna poklicna izobrazba po programu dimnikar. Leta 2019 je Center RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju s sekcijo dimnikarjev zaključil prenovo poklicnega standarda za dimnikarja, ki je dodatno opredelil zahtevana znanja ter opredelil diferenciacijo znanj med poklicnim standardom dimnikarja in standardom dimnikarskega mojstra.

 

Pogoji za pridobitev licence so opredeljeni v Zakonu o dimnikarskih storitvah, kjer so opredeljene zahteve po izobrazbi in potrebnimi izkušnjami.

 

Vsak dimnikar z licenco ima tudi dimnikarsko izkaznico, s katero se lahko ustrezno izkaže.

 

Seznam dimnikarjev z licenco je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

 

 

Dolžnosti dimnikarja

Dimnikar ima nalogo, da s svojimi aktivnostmi in ravnanjem neposredno ščiti uporabnike dimnikarskih storitev pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom, požarno-varstvenim tveganjem in prekomernimi emisijami iz kurilnih naprav. V ta namen dimnikar mora:

 • na zahtevo uporabnika dimnikarskih storitev pokazati dimnikarsko izkaznico in izkazati, da je zaposlen pri dimnikarski družbi, ki je vpisana v evidenco;
 • dimnikarske storitve izvajati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Zaradi nekakovostnih storitev ne sme biti ogroženo življenje in zdravje uporabnikov dimnikarskih storitev, uporabnikovo premoženje in okolje;
 • ščititi interese uporabnikov dimnikarskih storitev in ne izrabljati morebitnega neznanja in nestrokovnosti uporabnika dimnikarskih storitev za pridobivanje svojih poslovnih koristi;
 • skrbeti za strokoven odnos do uporabnika dimnikarskih storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji;
 • vsakih 8 let opraviti dopolnilno usposabljanje, skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah;
 • izvajati storitve skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah in podzakonskimi akti;
 • izvajati storitve skladno s pravili stroke, objavljenimi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor;
 • po izvedenih storitvah izdati zapisnik (zapisnik o pregledu, zapisnik o meritvah, zapisnik o čiščenju);
 • v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti le-te zapisati v zapisnik o pregledu ali meritvah in določiti rok za odpravo;
 • uporabnika dimnikarskih storitev nepristransko seznaniti z dejanskim stanjem kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave;
 • odvrniti situacije ali ravnanja, ki bi za dimnikarsko družbo pomenila konflikt interesa.

 

Dopolnilno usposabljanje

Dimnikar mora za osvežitev strokovnega znanja v obdobju vsakih osem let opraviti predpisan obseg dodatnega oziroma dopolnilnega usposabljanja. Potrdilo o opravljenem usposabljanju je tudi pogoj, da se dimnikarju po poteku osem let ne odvzame licenca.

 

Vsebina in pogoji dopolnilnega usposabljanja so opredeljeni v Pravilniku o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici.