Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Splošni pogoji poslovanja

Dimnikarska družba Dovrtel sistemi d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) potrošnikom nudi celovite dimnikarske storitve, najmanj v obsegu, kot to določajo veljavni predpisi.

 

Podjetje Dovrtel sistemi d.o.o. potrošnikom z namenom zagotavljanja dimnikarske storitve posreduje predloge terminov za izvedbo dimnikarskih storitev. S tem pa podjetje ne prevzema odgovornosti za rednost zagotavljanja storitev, kot jih določajo predpisi, ampak gre le za obvestila v smislu opomnikov, pobud, in predlogov.

Strankam, ki so za svojo dimnikarsko družbo izbrali podjetje Dovrtel sistemi d.o.o., je ob spletni prijavi na voljo pregled minimalnega predpisanega obsega storitev v tabeli na tej povezavi. Gre za minimalni obseg storitev, ki je glede na naravo delovanja naprav in navad uporabnika lahko tudi pogostejši, v primeru nepravilnega delovanja pa tudi predpisano pogostejši.

 

Izjavo o izbiri potrošniki lahko preko spletnega obrazca izpolnite na tej povezavi, kjer ima potrošnik tudi možnost izbire dimnikarske družbe za obdobje treh let, s čimer prejme tudi dodatne ugodnosti.

 

Cene predpisnih dimnikarskih storitev podjetje obračunava skladno s Sklepom o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev (Ur. L. RS št. 40/2017, s spremembami) in Pravilnikom o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov (Ur. L. RS št. 48/2017, s spremembami) oz. skladno z vsakokrat veljavnim cenikom. Za ostale storitve, ki ne spadajo v obseg predpisanih dimnikarskih storitev, se potrošniki lahko obrnete na podjetje.

 

Podjetje potrošniku ob izvedbi celovitih in kompletnih storitev na posamezni napravi ali če se storitve na posamezni termin opravijo na več napravah sočasno priznava popuste, kot se obračunajo ob vsakokratni izvedbi, z namenom zagotavljanja celovitih dimnikarskih storitev na vseh napravah. Popusti pa se ne priznavajo, v kolikor se storitve na posamezni napravi opravijo le v delnem obsegu, v kar spada tudi morebitno naknadno spreminjanje že izdanih obračunov že opravljenih storitev.

 

V primeru zamude s plačilom zapadlih obveznosti je potrošnik dolžan podjetju poravnati tudi zakonske zamudne obresti od dneva po zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva plačila, v višini po obrestni meri za zakonske zamudne obresti določeni z veljavnimi predpisi, stroške opominjanja in stroške izterjave.

 

Če je do potrošnika odprtih več terjatev, se plačila potrošnika poračunajo z vsakokrat najstarejšo terjatvijo. Vedno pa se v skladu z določbo 288. člena OZ najprej poračunajo morebitni stroški (opominjanja ipd.), nato obresti in nazadnje glavnica.

 

Potrošnik se lahko v zvezi z opravljenimi storitvami podjetju pritoži, če meni, da je bila storitev opravljena v nasprotju z veljavnimi predpisi ali pravili stroke. Pri tem potrošnik navede razloge in utemeljitve, ki dokazujejo, da so storitve bile opravljene pomanjkljivo, neustrezno ali nestrokovno. Potrošnik mora v primeru, ko meni, da so bile storitve opravljene pomanjkljivo in je neustrezno izvedbo mogoče opaziti pri običajnem pregledu, podati pritožbo ustno takoj oziroma pisno najkasneje v roku 3 dni. Če se pozneje pokaže kakšna napaka, ki je pri običajnem pregledu ni bilo mogoče odkriti, se potrošnik lahko sklicuje nanjo, s pogojem, da o njej obvesti podjetje čim prej, najpozneje pa v enem mesecu, ko je bila odkrita.

 

Potrošnik s svojim podpisom delovnega naloga/računa med ostalim potrjuje:

 • da je storitve naročil in se z njihovo izvedbo strinja;
 • da so vsi podatki, ki so navedeni v dokumentu, resnični;
 • da so bile opravljene vse storitve, kot so navedene na delovnem nalogu/računu;
 • da je na vpogled prejel veljavni cenik opravljanja storitev dimnikarske službe in da je z njim v celoti seznanjen;
 • da mu je bil način obračuna opravljenih dimnikarskih storitev obrazložen in da se z njim v celoti strinja; 
 • da je opravljeno delo pregledal na običajen način;
 • da je bilo po izvedenih delih vzpostavljeno delujoče stanje naprav;
 • da je seznanjen z vsebino Splošnih pogojev poslovanja podjetja.

 

Nujna preventiva in samozaščitno ravnanje, določeno tudi v predpisih, ki vpliva na varnost pri uporabi kurilnih in dimovodnih naprav in hkrati vpliva na odgovornost podjetja Dovrtel sistemi d.o.o. do uporabnika dimnikarskih storitev:

 • uporabnik naprav preventivno in sproti skrbi za redno opravljanje dimnikarskih storitev v rokih, kot jih določajo predpisi, dimnikarska družba pa mu pri tem pomaga z obvestili in predlogi;
 • o vsaki večji spremembi na kurilni ali dimovodni napravi uporabnik o tem takoj po končanih delih obvesti dimnikarsko družbo;
 • po vgradnji nove kurilne in/ali dimovodne naprave uporabnik o tem takoj po končanih delih obvesti dimnikarsko družbo;
 • v primeru dimniškega požara ali ob uhajanju dimih plinov uporabnik o tem obvesti dimnikarsko družbo pred nadaljnjo uporabo naprav;
 • uporabnik sproti odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti na napravah in o tem do poteka roka za odpravo pomanjkljivosti obvesti dimnikarsko družbo.

 

Dovrtel sistemi d.o.o.