Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Izredni pregled

Splošno o izrednem pregledu

Izredni pregled se izvede na obstoječih kurilnih napravah po naročilu uporabnika dimnikarskih storitvah ali na podlagi odločbe pristojne inšpekcijske službe, če inšpektor ugotovi, da je pregled treba izvesti. Pri pregledu se v velikem delu upošteva pravila, ki veljajo za izvedbo prvega pregleda.

 

Izredni pregled se izvaja:

  • zaradi ugotavljanja odprave ugotovljenih pomanjkljivosti,
  • po izrednih dogodkih,
  • po ponovni aktivaciji neaktivnih naprav,
  • zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za izbris kurilne naprave iz evidence,
  • za primer kurilne naprave, ki se ne uporablja (neaktivna kurilna naprava),
  • zaradi ugotavljanja uporabe nedovoljenega goriva.

 

Izredni pregled se glede na obseg deli na:

  • pregled, ki je po postopku in vsebini enak prvemu pregledu, ob tem da se opravi na obstoječih napravah,
  • pregled, ki obsega zgolj del postopkov in vsebin prvega pregleda,
  • pregled, ki obsega odvzem vzorca za presojo uporabe nedovoljenega goriva v kurilni napravi, ali
  • kontrolni pregled,ko se preverja odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

 

Po izvedbi izrednega pregleda je dimnikar dolžan izdati zapisnik o izrednem pregledu. V kolikor ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti, dimnikar izda pozitivni zapisnik, v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pa negativni zapisnik o izrednem pregledu ter določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Pri tem dimnikar upošteva pravila za izdelavo zapisnika o prvem pregledu.

 

 

Kako dimnikar izvede izredni pregled?

Dimnikar izvede izredni pregled po smiselni rabi iste metodologije, kot je predpisana za izvedbo prvega pregleda. Pri tem izvedbo ter zapisnik pregleda prilagodi glede na namen, obseg in vrsto izrednega pregleda.

 

Pri izdaji zapisnika je pomembno, da dimnikar izda pozitivni zapisnik o izrednem pregledu sako v primeru, da ni ugotovil nobene od pomanjkljivosti, ki bi se uvrščala v katero od skupin pomanjkljivosti iz priloge 1 Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah. Ob izvedbi izrednega pregleda mora dimnikar upoštevati tudi pravila stroke, smiselno upoštevati predpisan obseg prvega pregleda ter obvezno vsebino zapisnikov iz Uredbe.

 

Pomen pozitivnega zapisnika je dodatno pojasnjena v opisu storitve prvega pregleda.

 

 

Kako postopa uporabnik, če je zapisnik o izrednem pregledu negativen?

Dimnikar v imenu dimnikarske družbe izda negativni zapisnik v primeru, da ne more neodvisno in utemeljeno potrditi, da so naprave varne za nadaljnje obratovanje. Namen takšnega zapisnika je uporabnika dimnikarskih storitev opozoriti na pomanjkljivosti, ki pomenijo tveganje za požarno varnost, varstvo zdravja, varstvo okolja, učinkovito rabo energije in pravice potrošnika. Dimnikar mora na zapisnik zapisati tudi rok za odpravo pomanjkljivosti.

 

V takem primeru se uporabnik posvetuje s serviserjem kurilnih in/ali dimovodnih naprav in po potrebi z izvajalskim podjetjem. Pri tem upošteva tudi napotke dimnikarja dimnikarske družbe. Po odpravi pomanjkljivosti uporabnik v roku iz zapisnika o tem obvesti dimnikarsko družbo, ki je negativni zapisnik izdala, da odpravo tudi preveri. Če uporabnik pomanjkljivosti ne odpravi ali ne omogoči kontrolnega pregleda, je dimnikarska družba o tem dolžna seznaniti pristojno inšpekcijsko službo.

 

Za varno obratovanje kurilnih naprav se predlaga, da se pomanjkljivosti odpravljajo sproti, s čimer se ne zagotovi le neoporečno obratovanje, temveč se prepreči večje napake in morebitne nezgode. Zato predlagamo, da se po prejemu negativnega zapisnika čim prej posvetujete z izvajalskim podjetjem, da pomanjkljivosti v roku odpravi.

 

Pri tem je treba upoštevati, da skladno z Uredbo kontrolni pregled po odpravi pomanjkljivosti vselej opravi dimnikarska družba, ki je izdala tudi negativni zapisnik. Zapisnik druge dimnikarske družbe ni relevanten, četudi bi uporabnik zamenjal dimnikarsko družbo. Pomembno je tudi to, da je med seboj mogoče upoštevati le istovrstne zapisnike, kar pomeni, da z zapisnikom o rednem pregledu ni mogoče "nadomestiti" negativnega zapisnika o izrednem pregledu.